SOSO

Hur kan ett företag bidra till att en ödslig och bortglömd plats rustas upp?

kemira_utmaning

UTMANING

Kemira Kemi hade under många år haft ett negativt rykte i och omkring Helsingborg, inte minst söder om Söder. Detta på grund av att deras industri ligger mitt i södra Helsingborgs bebyggelse och på grund av tidigare olyckor. Att de tidigare haft problem med att nå ut med vad de faktiskt gör stärkte det negativa ryktet.

Kemira Kemi ville utveckla kommunikationen med de närboende, politiker och journalister för att därigenom visa på det genuina intresset de har för Helsingborg i allmänhet och söder om Söder i synnerhet.

Att de närboende ansåg att politikerna i staden struntar i söder om Söder och hellre satsar på de norra delarna stärkte Kemira Kemi i sin övertygelse att de som företag gjorde rätt i att ta ett stort samhällsengagemang.

kemira_losning2

LÖSNING

För att visa på söder om Söders möjligheter skapades platsvarumärket SoSo, som syftar till de tre områdena som ligger söder om Söder. Namnet lanserades genom en rad guerilla-aktiviteter, mediebearbetningar, ett inspirationsmöte och dm-utskick.

Inspirationsmötet som anordnades skulle ge Kemira Kemi möjlighet att berätta mer om sig själva och sina planer, men framförallt mer om hur SoSo skulle kunna utvecklas till det bättre. Landskapsarkitekter anlitades som tog fram konkreta skisser och idéer för framtidens söder om Söder.

För att locka folk till eventet var Kemira Kemi tvungna att nå ut med det till närboende, ledande politiker, tjänstemän inom staden och journalister. För detta genomfördes en rak guerilla-kampanjer i och omkring området.

En kampanjsajt togs fram för inspirationseventet. Där kunde man som besökare får mer information om initiativet, det nya platsvarumärket SoSo, anmäla sig till inspirationseventet och få reda på vilka som skulle tala.

SoSos närvaro i sociala medier etablerades, vilken i en inledningsskede främst syftade till att skapa ytterligare nyfikenhet kring namnet och det kommande inspirationseventet.

Twitter blev en naturlig del i att bearbeta Helsingborgs ledande politiker så att de registrerade sig till inspirationseventet om SoSo. Utöver det knöts viktiga kontakter till ett antal journalister och närboende, vilket även det skulle leda till fler anmälda till eventet.

Inför eventet genomfördes utvalda mediebearbetningar gentemot viktiga medier, så som Helsingborgs Dagblad och Lokaltidningen Helsingborg. Detta i syfte att nå ut med potentialen på söder om Söder, men även Kemira Kemis engagemang för platsen. Utöver det syftade mediebearbetningarna till att locka ännu fler till att anmäla sig till inspirationseventet.

Ledande politiker i staden fick, utöver bearbetningar via Twitter, en tryckt inbjudan skickad till sig personligen. I inbjudan framgick att de närboende och näringslivet var överens, söder om Söder har enorm potential som måste tas tillvara.

Till närboende i och omkring SoSo skickades en tryckt inbjudan. I den kommunicerades potentialen Kemira Kemi såg för platsen SoSo samtidigt som det tydligt framgick att de närboendes tankar och idéer var viktiga för att lyckas få till en förbättring.

kemira_resultat

RESULTAT

Kemira Kemi nådde ut i flertalet nyhetsartiklar och videoinslag i förtjänade kanaler likväl som i en stor ledarartikel. I ledarartikeln gick bland annat följande att läsa:

”SoSo-gruppens tankar ligger helt rätt i tiden. Bostadsbyggandet måste öka, och det är förtätning som gäller”, samt ”Vi kan inte fortsätta blunda för vissa miljöer, som till exempel de ödsliga tomterna och de tomma fastigheterna på Miatorp”.

Antalet anmälda gäster uppnådde 155 % av målet, varav 20 stycken var ledande politiker från staden. Utöver det kom ett antal tjänstemän från staden, journalister och en stor mängd närboende.

Efter eventet anmälde politiker, tjänstemän och närboende sig till att delta i den dialoggrupp som Kemira Kemi satt samman, vilket bådar gott inför framtidens söder om Söder.

Kemira Kemi har inlett ett samarbete med Helsingborgs stad gällande söder om Söder.

Ett år efter kampanjen är det bestämt att en av de största ödetomterna söder om Söder ska bebyggas med 600 nya bostäder.

INTRESSERAD AV NÅGOT LIKNANDE?